Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » Corydoras sterbai

Corydoras sterbai

Corydoras  sterbai

 


Een beknopte inventarisatie leert dat er op het moment van schrijven ongeveer 240 soorten bekend zijn, waarvan er hooguit een 10 tal  regelmatig in het aanbod van de aquariumhandel te vinden is.

A brief survey shows that there are about 240 species known at the time of writing, which is at most 10 to find numerous regularly supply the aquarium trade.

 

  

 De soort die we  in de schijnwerpers willen plaatsen, Corydoras sterbai, is zo'n import . Een zeer aantrekkelijk getekende Corydoras, met een kop vol punten en stippen, die als het ware op een zilverachtig witte ondergrond zijn opengebleven. Het grootste deel van het lichaam is overdekt is met donkere grijsbruine golflijntjes, die onderling zijn verbonden, zodat zich ogenschijnlijk een zwart streeppatroon vormt. De borst- en buikvinnen zijn helder oranje, en bij sommige vissen is ook de eerste straal in de rugvin helder oranje. Bij deze dieren heeft ook de zilverwitte ondergrond van het patroon op de kop een oranje zweem. Het eerste enthousiasme om er een stelletje van aan te schaffen wordt danig bekoeld als je de prijs hoort.

 

 

The kind that we want to place Corydoras sterbai in the spotlight is such imports. A very attractive signed Corydoras, with a head full points and dots, as it were, on a silvery white ground are left open. The main part of the body is covered with dark gray brown wave lines, which are interconnected, so that is apparently forms a black stripe pattern. The breast and pelvic fins are bright orange, and some fish is also the first ray of the dorsal fin bright orange. In these animals also the silvery surface of the pattern on the head an orange tinge. The initial enthusiasm for a bunch of purchase is severely chilled when you hear the price.

 

  

 Scholenvis

En als je dan bedenkt dat je er toch wel een stuk of 10/15  nodig hebt voor een redelijk schooltje  Maar wie het om de kweekervaring te doen is kan volstaan met een enkel paartje of twee vrouwtjes en een mannetje en zich daarmee in betrekkelijk korte tijd een aardig bestandje opbouwen Het water is helder en de bodem is zandig  en op andere plaatsen grote hoeveelheden planten. Ze leven  in groepen van meerdere tientallen visjes, soms zelfs zijn het honderden vissen die in een grote school leven,  de verschillende soorten vermengen zich als regel nooit vrijwillig. Ze worden ongeveer 6 cm groot. Dat geldt dan voor de mannetjes, die als gewoonlijk bij Corydoras, iets kleiner blijven dan de vrouwtjes, die met ca. 7 cm hun maximale grootte wel hebben bereikt. Bij de aanschaf is het wel oppassen, want zoals vaak bestaat er een tegenhanger die er sterk op lijkt. Corydoras haraldschultzi om precies te zijn. Het is een soort die over het algemeen nog iets groter wordt.

And when you consider that you have quite a lot of 10/15 need for a reasonable school But who to do the farming experience can suffice with a single pair or two females and one male, and is thus in a relatively short time a nice build file the water is clear and the bottom is sandy and other places large quantities of plants. They live in groups of several dozen fish, sometimes even the hundreds of fish in a big school life, the different types mingle as a rule never voluntarily. They can be about 6 cm. This then applies to the males, which are in Corydoras, continue as usual, slightly smaller than the females, which have already reached about 7 cm. Their maximum size When purchasing, it is to be careful, because as often there is a counterpart who strongly resembles. Corydoras haraldschultzi to be exact. It is a type which is generally a little larger.

 

 


 Een groot deel van hun tijd besteden ze aan het 'doorspitten' van de bodem op zoek naar kleine prooien en voedselresten. Ze moeten net als alle andere vissen in de bak echt en gevarieerd voer hebben: muggenlarven,artemia  en andere kleine diertjes waar ze verzot op zijn. Dan zie je ze ook nogal eens hun voedsel in het open water komen oppikken. Maar over het algemeen pikken ze hun voedsel van de bodem op: Ze boren hun koppie in het substraat en keren het zand alsmaar en veroorzaken een werveling met de slagen van hun staart, die het afval doen opwaaien, dat dan door de stroming naar het filter meegevoerd wordt. In dat geval zou men echt kunnen spreken van schoonmakers. Het zoeken naar voedsel neemt een groot deel van hun tijd in beslag. Meestal zwemmen ze langzaam schommelend, maar ze zijn in staat tot topsnelheid als ze gestoord worden. Hun onbeholpen voorkomen verbergt uitstekende zwemmers, minder onbeholpen dan je zou denken. Het aquarium moet zijn ingericht met fijn zand om hun baardtasters te sparen. Deze baarddraden spelen een belangrijke in rol bij het zoeken en vinden van in de bodem verborgen voedseldiertjes en worden ook gebruikt om zich te communiceren tijdens de paring. Ze hebben een functie in de reuk en ook in de tast. Bij de aanschaf moet je goed kijken of ze aanwezig zijn, niet versleten of beschadigd zijn
Corydoras sterbai houden van stroming (maar in rustige omgevingen zoals een discusaquarium doen ze het ook goed). Vaak vind zie je hoe ze gedurende langere tijd tegen de stroom inzwemmen de terugloop van het filter. In vergelijking met andere Corydoras lijken ze minder bodemgebonden en klimmen ze graag naar het middendeel van de bak. Dan rusten ze, staande op hun borstvinnen uit op een steen of op een wortel, vaak in de schaduw van een plant. Dezelfde vissen liggen iedere dag weer onder dezelfde plant of houtwortel. Met een aantal van dezelfde soort vertoont hun gedrag dezelfde trekken als in het wild.

Much of their time they spend on the ' sifting ' of the soil in search of small prey and food . They should just like any other fish in the tank really varied and feed have : bloodworms , brine shrimp and other small animals where they are fond of . Then they also often their food in the open water come pick see. But overall they pick up their food from the soil : They pierce their wits in the substrate and return the sand constantly and cause a swirl with the strokes of their tail, which stir the waste , which then flow to the filter entrained . In that case, one would actually be able to speak of cleaners. The search for food takes a great deal of their time. Usually they swim slowly rocking , but they are able to speed if they are disturbed . Their awkward appearance hides excellent swimmers , less awkward than you might think . The aquarium should be decorated with fine sand to spare . Their baardtasters These barbels play a leading role in seeking and finding hidden in the soil food animals and are also used to communicate during mating . They have a role in perfumery and in touch. When purchasing you should look good if they are present , not worn or damaged
Keep Corydoras sterbai of flow (but in quiet environments such as a discus aquarium they do it well ) . Often do you see how they swim against the current for a long time the return of the filter . Compared to other Corydoras they seem less soilborne and they love to climb to the middle part of the tank. Then they rest standing on their pectoral fins from a stone or a root , often in the shadow of a plant . The same fish are every day in the same plant or root wood . With some of the same kind has their behavioral traits same as in the wild.


je leest wel dat dieren die in een aquarium opgroeien vaak wel wat kleiner

blijven dan de dieren die als volwassen wildvangdieren werden geïmporteerd.  En de beschikbare ruimte speelt een niet te onderschatten rol bij het uitgroeien van jonge aquariumvissen. Ook de manier waarop vissen worden grootgebracht zou wel eens van belang kunnen zijn. Als de vissen, vooral als ze jong zijn, goed en afwisselend worden gevoerd met voedsel van goede kwaliteit, waarbij een groot percentage levend voedsel niet mag ontbreken, zal er  geen achterstand in groei optreden. Een tweede vereiste is regelmatig het water verversen om zo de door de dieren geproduceerde remstoffen uit het aquariumwater te verwijderen.

you read it that animals in an aquarium often grow somewhat smaller

keep the animals and adult wild-caught animals were imported. And the available space plays a role should not be underestimated in the burgeoning of young aquarium fish. The way in which fish are raised may well agree. Important If the fish, especially if they are young, and well fed with quality food, with a large percentage of live food should not be missed, there will be no delays occur alternately in growth. A second requirement is to regularly change the water as produced by the animals from inhibitors

 

  

Als bij alle Corydoras-soorten dragen de borstvinnen en de rugvin een eerste vinstraal, die de vissen bij gevaar kunnen vergrendelen als ze uitstaat. Een verdedigingsmechanisme dat rovers die ze willen buitmaken meestal de lust doet vergaan het nog eens te proberen. Met deze drie vinnen zetten ze zich ook vaak vast in het schepnetje als men probeert ze over te zetten. Je moet haar dan heel voorzichtig losmaken om haar niet te verwonden of eenvoudiger nog, het netje rustig in het water laten hangen zodat de vis er zelfstandig kan uitzwemmen als ze tot rust gekomen is.

As with all Corydoras species carry the pectoral and dorsal fin a first vinstraal that the fish can lock when off. At risk A defense that robbers usually they want to get the lust does perish it another try. With these three fins they put often stuck in the dip net if one tries them to transfer. You must be very careful not to injure loosen her hair or even simpler, the net to hang quietly in the water so the fish can swim out if they came to rest on its own.

 Deze gepantserde bodembewoner behoort niet tot de gemakkelijk te kweken soorten, maar de kweek is heel goed mogelijk en de uitdaging is er alleen maar te groter om. Daarvoor kiezen we bij voorkeur twee paartjes of een triootje van goed gevulde dieren om zeker te zijn dat de paring niet lang op zich zal laten wachten. Die worden in een tevoren klaargemaakt kweekbakje van ten minste 50 cm. Hierin zetten we wat planten en met behulp van kienhout, kokosnootdoppen waar ze zich kunnen verstoppen,  We brengen de temperatuur op 25 °C. Meestal beginnen ze dan na één of twee dagen spontaan aan het paringsritueel. Dat eindigt ermee dat het mannetje een van de borstvinnen van het mannetje tegen de flank klemt op de manier die eerder al beschreven werd. Bij Corydoras sterbai verschilt dit enkel in detail. Het eind van het verhaal is dat er een serie eitjes zijn afgezet die afhankelijk van de conditie van het ouderdier tot wel 100 eieren kan bedragen die na ca. 4 dagen zullen uitkomen. Het opfokken behoeft verder ook geen moeilijkheden op te leveren. Bij een goede verzorging heeft Corydoras sterbai een levensverwachting van een jaar of 7.

 

Als je interesse hebt gekregen in deze schitterende visjes  heb ik  een aantal  jongen te koop geef even een pm

 

This armored bottom dweller does not belong to the species easy to grow, but the culture is very possible and the challenge is just bigger to . Therefore we choose preferably two couples or a threesome of good stuffed animals to ensure that the mating will not keep you waiting long. Itself certainly Arranged in a pre- prepared seed tray of at least 50 cm . Here we put some plants and using driftwood , coconut shells where they can hide , we raise the temperature to 25 ° C. Usually they start over after one or two days spontaneously mating ritual . It ends with the male one of the pectoral fins of the male at the edge clamps in the way that has previously been described . In Corydoras sterbai this only differs in detail. The end of the story is that there is a range eggs are deposited depending on the condition of the older animal up to 100 eggs may amounts after about 4 days will come true . Rearing also need to continue to deliver any difficulty. With proper care Corydoras sterbai has a life expectancy of about 7 .
 

 

If you got interested in this beautiful fish I have some boy for sale give as a token