Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » Frequent gestelde vragen en antwoorden Algemene vragen

Frequent gestelde vragen en antwoorden Algemene vragen

 

                       Frequent gestelde vragen en antwoorden Algemene vragen

                        Wat is de eenvoudigst manier om discusvissen te houden?

Koop uitsluitend  STENDKER-discusvissen en voeder ze met  STENDKER-discusvoeder. Zet later geen vreemde dieren meer bij (behalve STENDKER-discusvissen). Het eenvoudigste is om discusvissen zonder bijvissen en met kunstplanten te houden.

                    Frequently Asked Questions and Answers General Questions

                               What is the easiest way to keep discus fish

Buy only STENDKER-discus fish and feed them with STENDKER discus-feed. Put later no more strange animals (except STENDKER discus-fish). It is easiest to keep. Bijvissen discus fish without and with artificial plants

                        Hoe dikwijls moet ik water verversen en hoeveel?

Dit is sterk afhankelijk van de bezettingsdichtheid en de voederhoeveelheid. Het water moet ten laatste ververst worden wanneer het nitrietgehalte boven 100 mg ligt, de PH-waarde tot onder 6 daalt, of wanneer de vissen zich niet goed voelen. In de regel moet men 1 x per week 20-30 procent water verversen.

                           How often should I change water and how much?

This is highly dependent on the stocking density and the amount of forage. The water should be changed at the latest when the nitrite content is above 100 mg, the pH drops below 6, or when the fish are not feeling well. As a rule, one should first 20-30 percent water change once a week.

                        Hoe dikwijls moet ik welke waterwaarden meten?

De PH-waarde een keer per week meten. Normaliter ligt de waarde boven 7. Is de PH-waarde door voedering en goede filter tot onder PH 6 gedaald, moet u water verversen. Ligt de waarde na een week nog altijd bij PH 7, kunt u de waterverversing een week uitstellen. Nitraat moet bij een goed werkende filter om de 2 maanden een keer, voor de waterverversing, gemeten worden. Ammonium, ammoniak en nitriet bij een nieuw ingereden aquarium dagelijks meten, tot de filter bij volledige voedering tot praktisch nul gereduceerd is. Daarna hoeft men deze waarden alleen bij opvallend gedrag van de dieren te controleren.

                         How often should I measure the water parameters?

The pH value measured once a week. Normally the value is above 7. Is the PH value by feeding and good filter dropped below pH 6, water should be changed. Is the value after a week still at PH 7, you can postpone the water change a week. Nitrate should be in a good working filter every two months once, the water changes measured. Ammonium, ammonia and nitrite at a new run-aquarium measuring daily, until the filter at full feeding to practically zero. Then one need to check these values. Only striking behavior of the animals

Ik plan om op vakantie te gaan. Hoe verzorg ik mijn discusvissen in deze periode het beste?

Zie onze uitvoerige nuttige tips bij het thema „Wat te doen tijdens de vakantie”. Een vastenkuur voor uw discusvissen is beter dan uw dieren te doden door te goed bedoeld voederen door uw buur.

 

    I plan to go on holiday. How do I care for my discus fish in this period the best?

See our detailed useful tips on the theme "What to do during the holidays." A permanent cure for your discus fish is better than killing by well intentioned feeding by your neighbor your animals.

Tijdens de waterverversing hebben zich kleine belletjes gevormd en mijn vissen sterven. Wat kan ik doen?               

Kleine belletjes ontstaan wanneer men het water door een slang, met te veel druk, in de aquarium laat lopen. Door een douchekop, aan het einde van de slang, kan men de belletjesvorming omzeilen. Het probleem is dat deze belletjes zich niet alleen op alle voorwerpen in de aquarium vastzetten, maar ook in de kiemen van de vissen, wat tot ademnood en dikwijls tot verstikking van de dieren kan leiden. De enige mogelijkheid om dit te bestrijden zou zijn om de vissen tijdelijk in een emmer (zonder reinigingsmiddelresten) of in een andere aquarium te plaatsen, waar er geen luchtbelletjes zijn (duur: niet meer dan 20 minuten zonder verluchting door een uitstromersteen), met een uitstromersteen kunnen de vissen zonder problemen meerdere uren in een emmer blijven  

During the water change have small bubbles formed and my fish die. What can I do?
               

Small bubbles occur when the water through a hose, with too much pressure in the tank napping. By a shower head, at the end of the hose, one can avoid the formation of bubbles. The problem is that these bubbles are not only secure to all objects in the aquarium, but also the seeds of the fish, resulting in breathlessness and often may result. Suffocation of the animals The only way to combat this would be to places where there are no air bubbles (duration: not more than 20 minutes without ventilation by uitstromersteen) the fish temporarily in a bucket (without detergent residues) or in another aquarium, with a uitstromersteen can fish without problems remain for several hours in a bucket
                                    

kiemen  groeien opvallend ruig en uitgerafeld. Waarom is dit en wat kan men hiertegen doen?

Bij oudere dieren (meer dan 2 jaar) kan dat soms eens voorkomen. We raden aan om de betrokken vis te vangen, op een vochtige handdoek te leggen en de kiemen met een nagelschaar voorzichtig te snijden. Dit vertoont gelijkenis met het nagelknippen bij de mens en doet de vis geen pijn. Alleen het gerafelde deel voorzichtig wegsnijden.

germs grow remarkably rough and frayed. Why is this and what can one do against this?

In older animals (over 2 years) can sometimes occur once. We recommend to catch, to lay on a damp towel and cut. Germs with nail scissors carefully the fish concerned This is similar to the nail trimming in man and does not hurt the fish. Only the frayed section cut carefully.

                         

                        Kan ik ook verschillende soorten discusvissen mengen?

 Verschillende kleurenvarianten van dezelfde kwekers kunt u altijd mengen. Verschillende soorten, zoals wildvang, Aziatische kweek of STENDKER-discusvissen mogen in geen geval gemengd worden, omdat dieren uit verschillende kweken verschillende bacteriënstammen hebben en daarom niet gemengd mogen worden.

                                 Can I mix different types of discus fish?

Different color variations of the same growers can always mix. Different species such as wild caught, Asian culture or STENDKER-discus fish may in no case be mixed, because animals from different cultures have different bacteria strains and therefore should not be mixed.

                        Ik had Aziatische discusvissen en ik wil nu naar Stendker-discusvissen omschakelen. Waarop moet ik letten?

 Ontkiem uw oude aquarium volledig, inclusief filters en accessoires (bijvoorbeeld net, ruitenreiniger, afzuigslang, etc.) met waterstofperoxide (0,5 liter waterstofperoxide van 33 procent op200 liter aquariumwater gedurende 24 uur). Daarna 100% water verversen en de filter opnieuw inrijden vooraleer de STENDKER-discusvissen in uw aquarium te plaatsen 

I had Asian discus fish and I want to switch to Stendker-discus fish. What should I look for?

Germination your old tank completely, including filters and accessories (eg net, glass cleaner, suction, etc.) with hydrogen peroxide (0.5 liters of 33 percent hydrogen peroxide op200 liter tank for 24 hours). Then 100% water changes and filter again drive into place before the STENDKER-discus fish in your aquarium

I had Asian discus fish and I want to switch to Stendker-discus fish. What should I look for?

Germination your old tank completely, including filters and accessories (eg net, glass cleaner, suction, etc.) with hydrogen peroxide (0.5 liters of 33 percent hydrogen peroxide op200 liter tank for 24 hours). Then 100% water changes and filter again drive into place before the STENDKER-discus fish in your aquarium

              Vanwaar komen plots de slakken en wat kan ik hiertegen doen?

Slakken of slakkenkuit krijgt men dikwijls zonder te merken bij de aankoop van vissen of planten, en worden dan in de aquarium gebracht. Verwijder alle zichtbare slakken altijd om het bestand klein te houden. Wat ook zou moeten helpen zijn zoetwater-kogelvissen die zich hoofdzakelijk met slakken voeden.

                    Whence come suddenly snails and what can I do about it?

Slugs or snails calf gets often without noticing when purchasing fish or plants, and are then placed in the aquarium. Always remove all visible snails to keep the file. Small Which should also help its freshwater pufferfish that mainly feed on snails.

Hoe lang moet het licht in de aquarium ingeschakeld zijn, en slapen discusvissen eigenlijk ook?

Zoals in de vrije natuur, graag 12 uur. Kan goed via een timer geregeld worden die alleen voor het licht gebruikt wordt, en die onafhankelijk van pompen en verwarmingsstaaf werkt. Voor de nacht raden we een nachtlicht aan zodat de vissen zich een beetje kunnen oriënteren en niet zo verschrikt op elk geluid tijdens de slaap reageren.

        How long should the light on in the aquarium, and sleep discus fish actually?

As in nature, like 12 hours. Can be well controlled by a timer that is used only for the light, and which is independent of pumps and heater rod. For the night we recommend a night light so that the fish can orient a little and not so startled at any sound during sleep respond.

                               Hoe oud kunnen discusvissen worden?

           Bij goede verzorging kunnen discusvissen tot 15 jaar oud worden

 

?

  

 

                         Hoe groot kunnen discusvissen worden?

De grootste discusvis die we gekweekt hebben was22 cm groot. Het gemiddelde ligt bij16 cm. Dieren kunnen soms ook een diameter van21 cm bereiken.

                                         How big can discus fish?

The largest discus we was22 cm. Grown The average bij16 cm. Animals can sometimes reach a diameter van21 cm.

Hoeveel discusvissen moet ik in mijn 300 liter aquarium zetten opdat ze allen gezond groot worden? Ik wil 8 cm grote dieren kopen.

We raden minstens 25 discusvissen aan zodat zich voedernijd, een goed vreet- en groepsgedrag kan vormen (voor meer exacte informatie, zie ook bezettingsdichtheid).

How many discus fish should I put in my 300 gallon aquarium that they are all great healthy?


We recommend at least 25 discus fish to feed themselves so envy, good eats and group behavior can form (for more detailed information, see stocking densities).

                        Hoe herken ik gezonde en goed volgroeide discusvissen?

Een gezonde en goed volgroeide discusvis herkent u aan een helder rood oog en aan zijn cirkelronde vorm. Kijk de discusvis van voren aan. Boven de ogen (voorhoofd) mag het dier niet snel smal worden, want daar bevinden zich de vetreserves van de discusvissen. Observeer zijn vreetgedrag. Vreet de discusvis snel en gulzig, dan is hij gezond.

                        How do I recognize healthy and mature discus fish?

A healthy and well grown discus marked with a bright red eye and its circular shape. Watch the discus of advance. Above the eye (forehead) the animal may not easily be narrow, because there are the fat stores of the discus fish. Observe his eating behavior. Eats the discus fast and greedy, he is healthy.

                                             Gedrag van de dieren

In mijn 300 liter aquarium heb ik 10 dieren met een grootte van 8 cm en één dier wordt door de discusgroep afgezonderd en vermagert. Wat kan ik doen en waarom gebeurt dit? 

                                             Behavior of the animals

In my 300 gallon aquarium I have 10 animals with a size of 8 cm and an animal is separated by the group discus and loses weight. What can I do and why does this happen?                        

De discusvis hoort bij de groep van de baarzen en vertoont, zoals alle andere baarzen, dit door u beschreven groepsgedrag bij een te geringe bezettingdichtheid. We raden bij een300 l aquarium minstens 250 discusvissen met een grootte van8 cm aan, zodat een vredig samenzijn mogelijk wordt en geen dier van het voeder verdrongen wordt. U moet de discusgroep tijdens de groeiperiode stap voor stap verkleinen tot uiteindelijk nog ongeveer 15 volgroeide dieren in uw aquarium zwemmen en zich goed voelen.

The discus belongs to the group of bass and exhibits, like all other bass, this group behavior described by you at too low stocking densities. We recommend at least 250 een300 l aquarium discus fish with a size van8 cm, so that a peaceful gathering possible and no animal of the feed repressed. You must during growth gradually reduce the disk group to eventually have about 15 adult animals swimming in your aquarium and feel good.

 

In mijn aquarium is een discusvis agressief geworden en bijt de andere dieren. Wat kan ik daartegen doen en waarom is dat zo?

Vermoedelijk is de bezettingdichtheid te gering. In een grotere groep van discusvissen (1 vis op15 liter water) komen dergelijke agressies extreem zelden voor.

In my aquarium is a discus become aggressive and bite other animals. What can I do about it and why is that so?

Is probably too low. Stocking density In a larger group of discus fish (1 fish on 15 liters of water) such aggressions are extremely rare.

Since today suddenly shoot discus fish every time

Sinds vandaag schieten plotseling discusvissen keer op keer door mijn aquarium. Wat is de reden en wat kan ik daartegen doen?                         

Er is zeer waarschijnlijk sprake van een acute watervergiftiging. Meet het nitrietgehalte. Is deze waarde extreem hoog, ververs dan onmiddellijk 90% van het water. Ligt het nitrietgehalte bij nul of laaf, filter dan via actieve kool om vergiftigingen uit het water te verwijderen. De zak met actieve kool na 2-3 weken uit de aquarium nemen, vergeet dit niet, omdat anders de opgenomen schadelijke stoffen terug aan het water worden afgegeven. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren omdat, mocht dit niet het geval zijn, na 24 uur de meeste vissen aan deze vergiftiging sterven. Is er sprake van een nitrietvergiftiging, stop dan zolang met voederen tot de waarden zich weer genormaliseerd hebben.

Since today suddenly shoot discus fish time and again by my aquarium. What is the reason and what can I do about it?

There is very likely to be a acute water intoxication. Measuring the nitrite content. If this value is excessively high, then immediately change 90% of the water. Is the nitrite content at zero or satiate, then filter through activated carbon to remove. Poisoning from the water The bag of charcoal taken from the aquarium after 2-3 weeks, do not forget this because otherwise the harmful substances contained are issued. Waterfront This should be done as soon as possible because, should this not be the case, after 24 hours, most of these fish poisoning die. Is there a nitrite poisoning, stop feeding as long with the values ​​have returned to normal.
                   

 

 

Kan ik verschillende kleuren en grootten van discusvissen in mijn aquarium mengen?

 Ja, graag, op voorwaarde dat de vissen van dezelfde kweker komen.

       • Can I mix different colors and sizes of discus fish in my aquarium?

  Yes, please, provided that the fish come from the same breeder.

Mijn discusvissen gaan bijna tot aan het wateroppervlak en de kiemen openen en sluiten zich ver. Waarom is dit zo en wat kan ik daartegen doen?

Er is waarschijnlijk sprake van een acuut gebrek aan zuurstof. Controleer of uw filters correct werken, meet ammonium-, ammoniak- en nitrietwaarden. Is een van deze waarde sterk toegenomen, ververs dan onmiddellijk 90% van het aquariumwater en stop zolang met voederen tot de waarden zich weer genormaliseerd hebben. Indien voederresten op de bodemgrond liggen, dan moeten deze absoluut verwijderd worden (verhoogt de nitrietwaarde). Deze waterwaarden verhinderen de zuurstofopname van de vissen.

My discus fish go almost to the surface and the seeds open and close well. Why is this so and what can I do about it?

There is probably an acute lack of oxygen. Make sure your filters are working properly, measuring ammonium, ammonia and nitrite levels. Is any of this value increased significantly, replace immediately 90% of the aquarium water and stop feeding long with the values ​​normalized again. If food remains on the bottom floor, then they should be absolutely removed (increases nitrite value). These water levels prevent the oxygen uptake of the fish.

Mijn vissen staan 's avonds, wanneer het licht uit is, stil op de bodemgrond. Waarom?

 Ook discusvissen slapen. Maak geen lawaai zodat de vissen zich niet verschrikken. Maak een klein nachtlicht als vervanging voor de maneschijn en laat uw discusvissen gewoon slapen.

My fish are in the evening, when the light is off, still on the ground floor. Why?

Sleep also discus fish. Do not make noise so that the fish do not terrify. Make a small night light to replace the moonshine and let your discus fish to sleep.

 

 

Mijn vissen beginnen, na de waterverversing, plots door het bekken te schieten?

 Er is waarschijnlijk sprake van een watervergiftiging. In de lente komen dikwijls vuiltesten door overmatige bemesting in het grondwater en daardoor in het leidingwater. Wij raden aan met actieve kool te filteren om de giftige stoffen uit het water te verwijderen. Het actieve koolzakje altijd na 2-3 weken uit de aquarium verwijderen, niet vergeten!

         • My fish begin after the water change, suddenly by shooting? Pelvis

There is probably a water intoxication. In the spring often dirty test by excessive fertilization in groundwater and therefore in tap water. We recommend with activated carbon filter to remove. Toxins from the water Always remove the charcoal bag after 2-3 weeks from the aquarium, remember!

Een van mijn discusvissen zwom zeer snel tegen de ruit van de aquarium en was de volgende morgen dood. Hoe kon dit gebeuren en hoe kan ik zoiets verhinderen?

 Waarschijnlijk heeft hij zich gewoon verschrokken, bijvoorbeeld door een storing in de slaapfase of door het inschakelen van de verlichting en heeft zich daarbij (bijvoorbeeld door een schedelbreuk) dodelijk verwond.

One of my discus fish swam very fast against the glass of the aquarium and the next morning was dead. How could this happen and how can I prevent this?

  Probably he was just startled, for example by a fault in the sleep phase or by switching on the lights and has thereby fatally wounded (eg by a skull fracture).

            Een vis staat tamelijk donker en kleurloos naast de filter. Waarom?

Vermoedelijk wordt hij door de andere discusvissen van het voeder verdrongen en is daardoor de zwakste van de groep. Hij probeert aan de agressies van de andere dieren te ontsnappen door zich te verbergen. Er zijn twee mogelijkheden om hulp te bieden: 1. Een tijdelijke oplossing zou zijn om de vis in een extra aquarium te zetten en hem bij 33 graden intensief te voederen en zo weer op krachten te brengen. Zet deze vis na ongeveer twee weken weer terug in uw aquarium. Zo kan hij, goed versterkt, weer zijn mannetje staan in de aquarium.

2. Er is alleen mee te rekenen dat binnenkort weer een vis uit uw discusgroep afgesloten en van het voeder verwijderd gehouden wordt. Dat kunt u het beste voorkomen door de bezetting van de discusvissen in uw aquarium te verhogen (tot 10-12 dieren op een aquarium van180 liter).

             A fish is rather dark and colorless next to the filter. Why?

Presumably he is ousted by the other discus fish feed and is therefore the weakest of the group. He tries to escape by hiding. To the aggressions of the other animals There are two ways to provide relief: 1. A temporary solution would be to put the fish in an extra tank and feeding him intensively at 33 degrees and so bring new strength. Put these fish after about two weeks back in your aquarium. He can, well fortified, again hold his own in the aquarium.

2. There is only need to count again soon discus fish from your group closed and removed from the feed is kept. That it is best prevented by the occupation of the discus fish to increase (up to 10-12 animals in an aquarium van180 liters). In your aquarium

Ik was op vakantie en mijn buur heeft de vissen gevoederd. Toen ik terugkwam waren alle vissen dood. Waarom?

Vermoedelijk heeft uw buur te veel gevoederd omdat de vissen er zo hongerig uitzagen en zo gulzig gevreten hebben. Deze verhoogde voederhoeveelheid kon de filter niet verwerken, er vormde zich nitriet en omdat de voederhoeveelheid nog altijd te hoog was, werd het filtersysteem compleet vernietigd. Dus moet ervan uitgegaan worden dat uw discusvissen aan nitrietvergiftiging, resp. gebrek aan zuurstof gestorven zijn. Wij raden aan om uw discusvissen tijdens de vakantie te laten vasten. Af en toe is dat goed voor mens en dier

I was on vacation and my neighbor has fed the fish. When I came back all the fish were dead. Why?

Presumably your neighbor fed too much because the fish are so hungry and have looked so greedily eaten. This increased amount of forage could not handle the filter, was formed nitrite and because the amount of forage was still too high, the filter was completely destroyed. So it must be assumed that your discus fish to nitrite poisoning, respectively. lack of oxygen died. We recommend fasting. Your discus fish during the holidays Occasionally it is good for humans and animals.

            De vissen in mijn kelder verbergen zich altijd wanneer ik om. Waarom?

De meeste tijd van de dag zal er vermoedelijk niemand in de kelder zijn zodat de vissen uw aanwezigheid als een storing ervaren. Dat kunt u omzeilen door de vissen, bijvoorbeeld door een in bedrijf zijn de radio, voor te houden dat iemand de hele dag in de kelder 

 
               The fish in my basement always hide when I try. Why?

The most time of the day there will probably be no one in the basement so the fish experience your presence as a failure. That you can work around the fish, for example, by a working radio, keep in mind that someone is available all day in the basement. Before

Ik heb een nieuwe discusvis gekocht en bij mijn dieren gezet. Drie dagen later beginnen alle andere vissen te sterven, alleen de nieuwe discusvis schijnt het goed te maken. Waarom?

Waarschijnlijk gaat het om een Aziatische kweek die een bacteriënstam bevat resp. in het aquarium ingebracht heeft waarmee uw discusvissen niet overweg kunnen. In dergelijk geval moet u onmiddellijk naar de dierenarts gaan en een antibioticum (bijvoorbeeld Neomecine, of Nitrofurantoin) laten voorschrijven, en onmiddellijk met deze behandeling beginnen.

I have a new discus bought and put in my animals. Three days later begin to die, all other new discus fish only seems to make it right. Why?

It will probably be an Asian culture containing a bacterial strain contains resp. has introduced into the aquarium which your discus fish can not handle. In such a case, you should immediately go to the vet and an antibiotic (eg Neomecine, or Nitrofurantoin) to prescribe, and immediately begin this treatment.

We hebben bijvissen (geen discus-, maar neonvissen) gekocht, na ongeveer 1 week zijn onze discusvissen gestorven, alleen de neonvissen zijn er nog. Waarom?               

Door de bijvissen heeft u een voor de discusvissen vreemde bacteriënstam in uw aquarium gehaald. Het immuniteitsysteem van de dieren kon dit zonder antibioticum niet verdragen. Vermoedelijk was al op de derde of de vierde dag een donkere verkleuring bij de discusvissen te herkennen en op dat ogenblik had al een behandeling met een antibioticum (bijvoorbeeld Neomecine) moeten gebeuren. Het is niet aan te raden andere discusvissen bij te zetten.

The other fish  (no discus-but neon fish) purchased after about one week, our discus fish died, only the neon fish are still there. Why?

The other fish  have taken one for the foreign bacteria strain discus fish in your aquarium. The immune system of the animals could not bear without antibiotic. Was probably already recognize the third or fourth day a dark discolouration in the discus fish and at that time already had a treatment with an antibiotic (eg Neomecine) should happen. It is not advisable to continue. Other discus fish

                        

We hebben bijvissen (geen discusvissen, maar neonvissen) gekocht. De discusvissen leven nog, maar alle neonvissen zijn na 2-3 dagen gestorven. Waarom?

 Waarschijnlijk hebt u bij de wateraanpassing van de vissen zeer veel tijd genomen om het zeer grondig te doen. Na het openen van de viszakken moet u de dieren binnen 15 minuten in uw aquarium laten zwemmen. Er moet vanuit gegaan worden dat de neonvissen aan een gebrek aan zuurstof gestorven zijn.

• We have bijvissen (no discus fish, but neon fish) bought. The discus fish are still alive, but all neon fish died after 2-3 days. Why?

 You probably have taken a lot of time to do it thoroughly. Adjustment of the water in the fish After opening the viszakken, allow swimming. The animals in your aquarium within 15 minutes It should be understood that the neon fish died from a lack of oxygen are

Ik heb planten uit een met vissen bezette aquarium gekocht. Vier dagen na het inzetten in mijn aquarium werden mijn vissen donker en legden de vinnen neer. Waarom gebeurt dit en wat kan ik daartegen doen?

 Vermoedelijk heeft u samen met uw planten ook een bacterie in uw aquarium gebracht. Op deze bacterie, die de discusvissen niet kennen, reageren uw dieren. We raden aan de discusvissen te stabiliseren met een antibioticum, bijvoorbeeld Neomecine of Nitrofurantoin.

I bought plants from an aquarium with fish occupied. Four days after introducing them into my aquarium fish were my dark and laid down the fins. Why is this happening and what can I do about it?

Presumably you and your plants a bacteria in your aquarium charged. This bacterium, which do not know the discus fish respond your animals. We recommend the discus fish to stabilize with an antibiotic, for example Neomecine or Nitrofurantoin.

Ik heb een nieuw soort discusvissen (geel) bij de groep gezet. Alle dieren zijn gestorven, alleen de gele discusvis leeft. Wat kan ik doen?

 Bij de gele discusvis gaat het om een Aziatische kweek die u waarschijnlijk met wildvang of met onze STENDKER-discusvissen gemengd hebt. De verschillende bacteriënstammen leidden tot de dood van uw discusvissen. Een eventueel vroegtijdig begonnen antibioticumbehandeling zou dit misschien hebben kunnen verhinderen.

• I have a new kind of discus fish (yellow) put the group. All animals have died, living alone yellow discus. What can I do?

  The yellow discus involves an Asian culture that you probably have mixed with wild caught or our STENDKER-discus fish. The different bacteria strains led to the death of your discus fish. Any early start antibiotic treatment would perhaps have been able to prevent.

Ik heb scalaren en in dit bekken een kleine discusgroep gezet. Helaas groeien veel van de discusvissen niet of slecht, hoewel de dieren goed eten. Wat kan ik doen?

Uw scalaren hebben vermoedelijk lintwormen. Deze lintwormen zijn op de discusvissen overgegaan, met als gevolg dat de dieren niet of slecht groeien. We raden een behandeling met Droncit aan. Een tablet van 50 mg op100 liter aquariumwater in het bekken oplossen, na drie dagen meer dan 50% water verversen of 24 uur lang via actieve kool filteren, en de behandeling op de vierde dag herhalen.

                                     Voeder weigeren, vreten, voedering

                        Ik heb nieuwe grote discusvissen (groter dan 15 cm) in mijn aquarium gezet en de dieren eten sinds een week niet. Wat kan ik doen en wat is de reden voor dit gedrag?

                      

Volwassen discusvissen worden slechts zeer langzaam aan een nieuwe omgeving gewoon en laten zich met het vreten graag drie tot vier weken tijd. Om de vreetlust van de dieren te versnellen is het nuttig om een paar kleinere, goed vretende discusvissen in het aquarium te hebben. Een andere mogelijkheid bestaat er ook in na drie weken de temperatuur tot33°C te verhogen en zo de stofwisseling en de eetlust van de dieren te stimuleren.

                         

Mijn STENDKER-discusvissen eten niet meer. Ze ademen snel en moeilijk. Waarom?

Waarschijnlijk gaat het om een vergiftiging of om een gebrek aan zuurstof. Controleer de nitrietwaarde, de pompen en de uitstromersteen. Is de nitrietwaarde zeer hoog, voer dan onmiddellijk een 90% waterverversing uit. Wanneer alles in orde is, filtert u 2-3 weken via actieve kool om de giftige stoffen uit het water te verwijderen. Neem deze zak actieve kool na ten laatste 3 weken uit het water, omdat de giftige stoffen anders terug aan het water worden afgegeven. Ga onmiddellijk te werk want met elk uur dat voorbijgaat kan de toestand van uw dieren slechter worden en zelfs tot de dood leiden.

 

Mijn discusvissen eten niet meer. Ademhaling en gedrag zijn echter normaal.       Waarom doen ze dat?

We raden aan de temperatuur tot 33°C te verhogen om daardoor de stofwisseling van de dieren te stimuleren. Pas wanneer de dieren meerdere dagen weer goed vreten en minstens twee dagen lang donkere uitwerpselen produceren, mag de temperatuur weer tot de normale waarde (29-30°C) verlaagd worden.

                              • Mijn vissen eten slecht. Waarom?

 Het zou aan het voeder kunnen liggen. Probeer eens met ons STENDKER-discusvoeder. Controleer ook uw watertemperatuur, die tussen 29-30°C moet liggen. Verder is het mogelijk dat uw bezettingdichtheid in de aquarium te gering is, wat tot ontbrekende voedernijd en tot verlies van de eetlust leidt.

               • Mijn vissen spuwen het voeder keer op keer terug uit. Waarom?

Het is mogelijk dat het voeder hen niet smaakt, te hard is voor hun zachte muil (bijvoorbeeld bij granulaat) of bij ongewoon, nieuw voeder. Soms spelen de vissen ook alleen maar met het voeder omdat ze geen hongergevoel meer hebben. In dat geval moet u de voederhoeveelheid een beetje verminderen.

                              • Hoe dikwijls en wat mag ik voederen?

We raden aan om ons STENDKER-discusvoeder (als volwaardige maaltijd) drie keer per dag te voederen.

1 x ‘s morgens (1 uur nadat het licht werd ingeschakeld) 1 x 's middags (altijd op hetzelfde ogenblik) 1 x ‘s avonds (2 uur voordat het licht wordt uitgeschakeld). De discusvissen worden aan deze regelmatige voedertijden gewoon en zullen er al vol passie op wachten. Zo is een voedering uit de hand (natuurlijk met handen zonder crème- of zeepresten) zeer snel mogelijk.

Mijn discusvissen zijn ongeveer 1 jaar oud en tussen 10 en 12 cm groot. Waarom groeien de dieren niet goed? Mijn voedering is afwisselend: granulaat, atemia en muggenlarven.

Uw voedermix moet meer als een bonbon beschouwd worden en volstaat niet om een gezonde groei te garanderen. We raden aan om ons STENDKER-discusvoeder 3 keer per dag te voederen, omdat dit voeder alles bevat wat de discusvis nodig heeft (vitamines, mineralen, sporenelementen en vooral eiwit). Eenvoudiger en efficiënter dan met onze voedermix kunt u uw discusvissen nauwelijks voederen. We hebben in de loop van meer dan 45 jaar keer op keer aan de verbetering van het recept gewerkt en hebben onze voedermix keer op keer geoptimaliseerd. Maak gebruik van deze schat aan ervaring en blijft ons discusvoeder, dat wij u ook via de vakhandel aanbieden, gebruiken. 

                                                  Ziekten

Er komen kleine, witte stekels uit de huid van een van mijn discusvissen. Wat is dat en wat kan ik daartegen doen?

U kunt de vissen met een helend zoutkuurbad behandelen. Neem15 liter water uit uw aquarium en doe dit in een zuivere emmer (geen gebruikte poetsemmer) en los daarin500 gram jodiumvrij keukenzout op. In deze oplossing zet u de opvallende dieren hoogstens 30-60 seconden lang. Daarna zet u de dieren onmiddellijk terug in uw aquarium. Alle buitenparasieten, die op de slijmhuid gezeten hebben, zijn in het zoutwater achtergebleven en zo kant het immuniteitsysteem van de vissen beter omgaan met de in de aquarium achtergebleven buitenparasieten. Verlaat de behandeling in het zoutwater niet per vergissing door een telefoontje of door andere gebeurtenissen, omdat de dieren anders zouden kunnen sterven.

Gisteren hebben we nieuwe discusvissen ingezet. Vandaag hebben de dieren een witte rand aan hun vinnen. Waarom is dit en hoe kunnen we deze witte rand weer verwijderen?

Bij het vangen van de vissen werd de slijmhuid, vooral aan de randen van de vinnen, lichtjes verwond. Daarom zijn de randen van de vinnen wit geworden. Doe een beetje waterbereider (bijvoorbeeld Aquasafe) in uw aquarium om de agressiviteit van het water te verzachten. Zo zouden deze problemen binnen ongeveer twee tot drie dagen verdwenen moeten zijn.

                        Welke geneesmiddelen raadt u aan bij kiemenwormen ?

 Tegen kiemenwormen raden we Bilocil aan.

Welke geneesmiddelen raadt u bij witte uitwerpselen aan, en wat betekent dit?                         

Bij witte uitwerpselen raden we helemaal geen geneesmiddelen aan, maar wel een temperatuurverhoging tot33°C, en dit gedurende ongeveer 10-14 dagen. Daardoor wordt de stofwisseling gestimuleerd en worden de voedingsopname en de darmactiviteit verbeterd. Zo wordt het immuniteitsysteem versterkt en worden de overtollige darmparasieten op natuurlijke wijze afgescheiden.

           Waaraan herken ik een bacteriële infectie en wat kan ik ertegen doen?

Een bacteriële infectie treedt in de regel drie tot vier dagen nadat u nieuwe vissen in uw aquarium geplaatst heeft op. Door deze infectie worden de discusvissen uit uw oud bestand donker, hun vliezen neerleggen en zich schuw in een hoek van uw aquarium terugtrekken. In dit geval moet u helaas een antibioticum (bijvoorbeeld Neomicine of Nitrofurantoine) gebruiken dat u via de dierenarts krijgt.

                        Mijn vissen schuren zich. Waarom?

Vermoedelijk leiden de dieren aan buitenparasieten. In dit geval zouden we aanraden de dieren eens in een zoutkuurbad te plaatsen. Neem15 liter water uit uw aquarium en doe dit in een zuivere emmer (geen gebruikte poetsemmer) en los daarin500 gram jodiumvrij keukenzout op. In deze oplossing zet u de opvallende dieren hoogstens 30-60 seconden lang. Daarna zet u de dieren onmiddellijk terug in uw aquarium. Alle buitenparasieten, die op de slijmhuid gezeten hebben, zijn in het zoutwater achtergebleven en zo kant het immuniteitsysteem van de vissen beter omgaan met de in de aquarium achtergebleven buitenparasieten. Verlaat de behandeling in het zoutwater niet per vergissing door een telefoontje of door andere gebeurtenissen, omdat de dieren anders zouden kunnen sterven.

 

                                                 Broed-kweekgedrag

Mijn paartje discusvissen schieten kuit en worden agressief tegenover andere dieren. Waarom?

Dat is het natuurlijke broedgedrag van de discusvissen die hun territorium verdedigen. Wanneer u jonge vissen wilt kweken, moet u alle andere vissen uit de aquarium verwijderen en in een puur kweekbekken plaatsen. Wanneer u alleen een vreedzaam discusbekken wilt hebben, verhoog dan de bezettingsdichtheid, zodat geen territoriumgedrag meer gevormd kan worden (5-6 volgroeide discusvissen op100 liter water)

                        Hoe kan ik ervoor zorgen dat de discusvissen kuit schieten?

Zet een groep van 4-5 dieren in een aquarium van200 liter en ververs meer dan 50 % van het water. Door de verandering van het water geloven de vissen dat de regenperiode aangebroken is, en dat zorgt ervoor dat de discusvissen instinctief kuit schieten.

                        Mijn discuspaar vreet altijd de eitjes op. Waarom?

Verlaag de watertemperatuur tot27°C. Dit vermindert de stofwisseling en het temperament van de vissen, en gelijktijdig wordt het broedgedrag versterkt.

                   De andere discusvissen vreten altijd de eieren van paartjes op.

Dat kan alleen vermeden worden door de andere discusvissen uit de aquarium te verwijderen resp. door het paartje apart te zetten.

                         

 Mijn discusvissen schieten kuit, maar de kuit wordt de eerste dag altijd wit.    Waarom?                           

Er is te zuiver en te agressief water in uw aquarium. Dat kunt u veranderen door met minder frequentie water te verversen en een waterbereider bij elke waterverversing in de aquarium te doen.

Mijn discuspaartje schiet kuit, de eieren blijven doorzichtig, maar er komen geen baby's. Waarom?

 U hebt ofwel twee wijfjes, de samen kuit geschoten hebben, of het mannetje is nog te jong om het nest eieren te bevruchten.

              • Waarom vreten mijn discusouders de baby discusvissen?

Ofwel is het nest eieren te klein (minder dan 50 dieren), dan willen de ouders een groter nest eieren maken en vreten daarom de jonge vissen op, of de ouders worden door de waterverversing of door een andere externe storing ertoe gebracht om de jonge vissen te eten.

                  • Hoe lang moet ik de jonge vissen bij de ouders laten?

Minstens 12 dagen, maar nog beter zijn 3 weken. U moet echter op de 5de levensdag van de jonge vissen altijd beginnen levende artemia bij het huidsecreet van de ouders bij te voederen.

Een rode en een blauwe discusvis schieten kuit. Welke kleur krijgen de baby’s?

Vermoedelijk worden 20 % rood, 20 % blauw en 60 % rood-blauw gestreepte pigeonblood.