Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » Ketapang bladeren

Ketapang bladeren

Sea amandel leafes            

Terminalia catappa

 

                                                                                      

Ketapang / Kapata / Amandelboom bladeren

Ketapang / Kapata / Almond leaves

 

Werkt preventief tegen ziekten in ons aquarium b.v. tegen:

 

 • Gatenziekte
 • Oogproblemen
 • Parasieten  
 • Slijmhuid aandoeningen
 • Vinrot      
 • Bacteriële Infectie`s    
 • Bijtwonden                  

   

  holes Disease
  Eye Problems
  parasites
  Mucus Skin disorders
  Fin rot
  Bacterial Infection `s
  bite Wounds

 

 


Ketapang of Sea Amandel of Indiase Amandel of Terminalia catappa bladeren zijn bekend bij de meeste, zo niet alle Aziatische kwekers van blackwater tropische vissen, een van de beste water conditioners om genezing en kweken te bevorderen.
Ook is bekend dat deze bladeren antibacteria en schimmelwerende eigenschappen bevatten. Van Betta's is bekend dat deze worden gestimuleerd om eieren af te zetten door zomaar een paar van de bladeren in de bak te doen.
Vissen die aan vinrot lijden of letsel (zoals paaitijd verwondingen) zullen zeker baat hebben bij de bladeren in hun quarantaine bak.


Ketapang or Sea Almond or Indian Almond or Terminalia catappa leaves are known to most, if not all Asian breeders of blackwater tropical fish, one of the best water conditioners to promote healing. Grow and
It is also known that these leaves contain antibacteria and antifungal properties. Betta's are known to be encouraged to persevere just a few of the leaves do. Bake eggs in the
Fish suffering from fin rot or injury (such as spawning injuries) will certainly benefit from the leaves in their quarantine tank.

 


Maar ze kunnen ook worden gebruikt voor alle soorten gebruikelijke aquaria.
Door de bladeren te weken in water zullen deze een sterke bruine kleurstof afgeven welke vol is van organische zuren, zoals humuszuren en looizuur. Deze organische zuren kunnen nuttig zijn voor het remmen van vele soorten bacteriën.
Maar ook voor het ontgiften van schadelijke zware metalen die in het aquarium aanwezig zijn. Maar dat is nog niet alles.

But they can also be used for all types of conventional aquariums.
The leaves by soaking in water these will generate a strong brown dye release which is full of organic acids, such as humic acid and tannic acid. These organic acids may be useful for the inhibition of many types of bacteria.
But also for the detoxification of harmful heavy metals that are present in the aquarium. But that's not all.

In Zuidoost-Azië, voegen Betta kwekers een gedroogd blad toe aan de oppervlakte van hun kweekbakken. Aan het schuinnest en de jongen bieden de stoffen een goede
bescherming tegen ziekten. Van 35 aromatische (ring structuur) stoffen die uit deze bladeren komen zijn de volgende opmerkelijk stoffen namelijk benzeen-acetaldehyde, aceton, en sabinen-hydraat. De eerste is sterk antimicrobiële en verscheidene van de 35 anderen vernietigen microbiële celmembranen.


In Southeast Asia, Betta breeders add a dried leaf to the surface of their breeding tanks. At the oblique nest and the boy offering the substances good
protection against disease. Of 35 aromatic (ring structure) substances from these leaves are the following remarkable substances namely benzene-acetaldehyde, acetone, and sabinen hydrate. The first is strong antimicrobial and several of the 35 others destroy microbial cell membranes.
De meeste van de bladeren hebben een grote tussen de 7-10 cm (en soms bereiken tot 12 cm).
Ze worden selectief ingezameld en zijn van zeer goede kwaliteit. Deze bladeren zijn selectief uitgezocht nadat ze aan de bomen de rode kleuren van een natuurlijke

chemisch / biologisch proces hebben gekregen. Dit zijn de bladeren die afvallen in de Blackwater stromen in het bos waar Betta's en Arowana's worden gevangen. Alle kwekers maken gebruik van Ketapang bladeren deze zijn van nature van verse en gedroogde gemaakt.

chemical / biological have been given process. These are the leaves that fall off in the Blackwater flows in the forest where Bettas and Arowanas are caught. All growers use this Ketapang leaves are naturally made ​​of fresh and dried.

.
Dosering

Voor het gebruikelijke aquarium (met Tetras, gourami's arrowana’s apistos discusvissen  enz.) gebruik : 2-3 bladeren per 100 liter water.
Maar de bladeren kunnen ook zo in het aquarium. Dit geeft een decoratief (natuurlijk) beeld op de bodem van het aquarium.
Afgezien van de gunstige effecten op het water zullen de bladeren een heel natuurlijke rivier-bodem laten zien in uw aquarium.
U kunt de bladeren ook koken om een Blackwater-extract te krijgen.

U kunt de bladeren ook weken in een emmer water voor een vergelijkbaar resultaat.

Dit extract kunt u  dan toepassen in het aquarium of in de kweekbakken.

 

Ik gebruik ze altijd in mijn kweekbakken

 

En voor de twijfelaars  die overal bewijzen van moeten hebben ,  baad het niet het schaad zeker niet.

dosage

For the usual aquarium (with Tetras, gourami's arrowana's apistos discus fish, etc.) use: 2-3 leaves per 100 liters of water.
But the leaves can also be so in the aquarium. This gives a decorative (of course) on the image of the bottom of the tank.
Apart from the beneficial effects on the water, the leaves a very natural river bottom showing in your aquarium.
You can also cook the leaves to get. Blackwater an extract

You can also soak the leaves in a bucket of water for a similar result.

This extract can then apply in the aquarium or in the breeding tanks.

 

I always use them in my breeding tanks

 

And for the doubters who have evidence everywhere, not bathe the harms certainly not. .

Maak een Gratis Website met JouwWeb