Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » L 316 L316 Jari zebrameerval

 L 316    Jari zebrameerval

 

Code: L316
Latijnse naam: Hypancistrus sp.
Engelse naam: Jari zebrapleco
Duitse naam: Jari Zebrawels
Nederlandse naam: Jari zebrameerval
Herkomst: Brazilie, Rio Jari
Volwassen lengte: 10 โ€“ 12 cm
Benodigde aquariumgrootte: 60 tot 80 cm
Optimale temperatuur: 26 tot 30 graden Celcius
pH: 5,5 tot 7,5
gH: 0 tot 15
Gemiddeld aantal eieren per legsel: 5 tot 15 eieren
Grootte eieren:onbekend

Code: L316
Latin name: Hypancistrus sp.
English name: Jari zebrapleco
German name: Jari Zebrawels
Dutch name: Jari zebra catfish
Origin: Brazil, Rio Jari
Adult height: 10-12 cm
Aquarium size required: 60 to 80 cm
Optimum temperature: from 26 to 30 degrees Celcius
pH: 5.5 to 7.5
gH: 0 to 15
Average number of eggs per clutch: 5 to 15 eggs
Size eggs: unknown

 

Deze meerval komt voor in de Rio Jari, net als de L318 en L411. Ook de L316 is zeer variabel in aftekening en hierdoor is deze meerval vaak te verwarren met de L129 en L270.

De L316 is een gemakkelijk soort om in gevangenschap te verzorgen en kan prima in een gezelschapsaquarium leven.

This catfish is found in the Rio Jari, like the L318 and L411. The L316 is very variable markings and because this catfish is often confused with the L129 and L270.

De L316 is voor het eerst nagekweekt in gevangenschap door GIESE. GIESE had 6 exemplaren in een 325 liter aquarium met een temperatuur van 28 tot 30 graden Celcius. Waterwaarden van dit aquarium waren: pH 7 tot 7.5, gH 11 en kH 3 (leidingwater). Het eerste legsel bestond uit14 eieren. De 7 legsels erna waren kleiner, namelijk 5 tot 10 eieren.

The L316 was first bred in captivity captive by GIESE. GIESE had six copies in a 325 gallon tank with a temperature of 28 to 30 degrees Celsius. Values โ€‹โ€‹of this aquarium water were: pH 7 to 7.5, gH and kH 11 3 (water). The first clutch consisted uit14 eggs. The next seven clutches were smaller, ie 5 to 10 eggs.

 

Deze klein blijvende meerval geeft de voorkeur aan een gedimd aquarium met veel schuilplaatsen, in de vorm van planten, kienhout, rotsen en/of kunstmatige grotten. Om meerdere exemplaren van deze soort te houden, of om deze soort samen met andere bodembewoners te houden, is een aquarium van 100x40cm. benodigd, aangezien de soort vrij territoriaal kan zijn, en bij een gebrek aan schuilplaatsen kan de Rio Jari Zebra Pleco zich nogal agressief tegenover andere bodembewoners gedragen. Indien het de enige bodembewoner in het aquarium is, is een aquarium van 80x35cm. voldoende, maar hij doet het het best in gezelschap van een paar soortgenoten in een eigen aquarium.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water (pH 6-7,5 en dH 2.0-15.0), rijkelijk voorzien van zuurstof en met veel stroming. Een sterk filter is belangrijk, aangezien deze vis veel afvalstoffen produceert.

This small remaining catfish prefers a dim aquarium with lots of hiding places in the form of plants, driftwood, rocks and / or artificial caves. To keep multiple copies of this species or together with other bottom dwellers to keep this species is an aquarium 100x40cm. required, since the species can be quite territorial and a lack of shelters, the Rio Jari Zebra Pleco is quite aggressive towards other bottom dwellers. If it is the only bottom dweller in the aquarium, an aquarium of 80x35cm. enough, but he does it the best in the company of a few species in its own aquarium.
This species does best in soft, slightly acidic water (pH 6-7.5 and dH 2.0-15.0), rich with oxygen, with strong currents. A strong filter is important, as this fish produces a lot of waste.

 
Dieet:

 


Een snelle blik op de tanden van deze meerval verraadt dat we het hier met een carnivoor van doen hebben. Deze Pleco doet zich graag tegoed aan voedsel zoals garnalen, krill, mosselen, stukjes rauwe vis, bloedwormen en muggenlarven en zinkende voedertabletten voor carnivoren. Eenmaal geacclimatiseerd zal deze vis vaak ook plantaardig voedsel als algen/meerval tabletten tot zich nemen. Als algenopruimer is deze soort overigens volledig ongeschikt, vanwege zijn voornamelijk carnivore aard.

 

 

diet:


A quick look at the teeth of this catfish reveals that we are dealing with a carnivore to do. This Pleco like indulges in foods like shrimp, krill, mussels, pieces of raw fish, bloodworms and mosquito larvae and sinking food tablets for carnivores. Once acclimatized fish will often plant foods like algae / catfish tablets take it to them. If algae cleaner is this species also fundamentally unsuitable, due mainly carnivorous nature.

 

 

 

Temperament:

  


Niet agressief zolang er voldoende ruimte en, belangrijker nog, schuilplaatsen aanwezig zijn: minimaal een per exemplaar. Zoals alle andere soorten uit het geslacht Hypancistrus is het aanbevolen om deze soort in een klein groepje te houden, omdat dan een meer natuurlijk gedrag vertoond wordt en de dieren zich beter op hun gemak voelen.
Is er niet voldoende ruimte, of zijn er te weinig schuilplaatsen aanwezig, dan kunnen echter heftige gevechten uitbreken, waarbij er zeker gewonden kunnen vallen!
Ideale voortplantings -omstandigheden voor deze soort omvatten snelstromend, warm water (28-30 graden Celsius) met een hoog zuurstofgehalte. Dat laatste kan tot stand gebracht worden met behulp van een aan een filter of stromingspomp aangesloten diffusor-stuk (een uitbreiding op de uitstromer dat lucht aan het water toevoegt), of door de uitstroom van een van de filters op oppervlakte niveaus te plaatsen, waardoor de wateroppervlakte gebroken wordt, en uitwisseling van gassen kan plaatsvinden (CO 2 wordt uitgewisseld voor zuurstof). De bak moet ingericht zijn met kunstmatige broedgrotten (of iets soortgelijks van rotsen/kienhout). De ingang moet worden voorzien van sterke stroming. De ideale verdeling van de sekses is 2 of 3 vrouwtjes per mannetje.

temperament :

  


Not aggressive as long as there is enough space and, most importantly , shelters are present: at least one per copy . Like all other species of the genus Hypancistrus it is recommended to keep this species in a small group because a more natural behaviors exhibited and the animals feel more at ease .
There is not enough space , or there are too few shelters present, However fierce fighting breaks out , with certain injuries may fall !
Ideal breeding conditions for this species include fast-flowing , warm water ( 28-30 degrees Celsius ) with a high oxygen content . The latter can be achieved using a switch connected to a filter or flow pump diffuser -piece ( an extension of the the diffuser that air in the water add ) , or by the outflow of one of the filters in place , at surface level which has been established the water surface is broken , and gas exchange can take place (CO 2 is exchanged for oxygen ) . The box is decorated with artificial breeding caves (or similar rocks / driftwood ) . The input must be provided with strong currents . The ideal distribution of the sexes is 2 or 3 females per male.Opmerkingen:

 
Deze soort lijkt veel op een aantal andere soorten uit het geslacht Hypancistrus, zoals de L129, L199, L270 en L319. Een van de meest afwijkende uiterlijke kenmerken van de L316 is het formaat van de ogen - waar de meeste soorten uit hetzelfde geslacht relatief grote ogen hebben, heeft de Rio Jari Zebra Pleco veel kleinere ogen.

comments

 
This species is similar to several other species of the genus Hypancistrus, such as L129, L199, L270 and L319. One of the most abnormal appearance of the L316 is the size of the eyes - where most species of the same genus have relatively large eyes, the Rio Jari Zebra Pleco much smaller eyes.