Hobbykweker-van-der-linden.jouwweb.nl
Home » stukje erfelijkheidsleer voor discuskwekers

stukje erfelijkheidsleer voor discuskwekers

piece genetics for discus breeders

Erfelijkheidsleer voor discuskwekers.     

Over erfelijkheidsleer en de gevolgen voor het kweken van discusvissen laat de discus liefhebber nauwelijks zijn gedachten gaan.

Genetics for discus breeders.
About genetics and the implications for breeding discus fish discus let the fans barely move his thoughts

Wanneer zich in de bak of in de kweek installatie een koppel vormt, afzet en de jongen harmonisch grootbrengt, verheugt zich iedere eigenaar .

When located in the tank or in the culture system is a torque, marketing and boy harmonious rears, rejoices every owner.

Nooit zou hij op het idee komen deze vissen van elkaar te scheiden, alleen terwille van de erfelijkheidsleer. 

He would come up with the idea to separate, only for the sake of genetics. These fish apart Never

Zeker is dit in de hobby kweek ook niet nodig. Maar hier dient op zijn minst zoveel kennis van de erfelijkheidsleer aanwezig te zijn, dat de resultaten van het nakweken worden begrepen. 

Certainly this is the hobby culture not necessary. But should be here, that the results of the nakweken be understood. Present at least as much knowledge of genetics

Bij het fokken van huisdieren en nuttige dieren maakt de mens gebruik van de kennis van de erfelijkheidsregels en fokt op bepaalde kenmerken. Zo werden de varkens steeds langer en magerder gefokt. Zo werken Japanse kwekers sinds jaren aan de bijna graatloze consumptiekarper.

In the breeding of pet animals and useful man makes use of the knowledge of heredity and breeding rules on certain characteristics. Thus, the longer and leaner pigs bred. As Japanese breeders have for several years to almost boneless carp consumption.

Zo kunnen ook discus kwekers door de toepassing van de erfelijkheidsregels hun vissen beïnvloeden.

For example, can also affect discus breeders by the application of the rules of heredity their fish.

De erfelijke eigenschappen zijn in de chromosomen opgeslagen. 

The genetic properties are stored in the chromosomes.

In het kiemplasma zijn alle eigenschappen van de ouders aanwezig. Er zijn echter dominante en recessieve kenmerken. De dominante kenmerken zetten door en domineren over de recessieve kenmerken, die echter verder blijven opgeslagen. Bij vissen is het door ons gewenste kenmerk, zoals bijvoorbeeld de intensive turquoise kleur, niet dominant, want in de natuur zijn vissen immers wegens het opvallen tegenover vijanden eenvoudiger gekleurd. 

In the germplasm are all traits of the parents present. However, there are dominant and recessive traits. The dominant features persevere and dominate over the recessive characteristics, which, however, continue to be saved. In fish, it is desired by our reference, such as the intensive turquoise color, not dominant, for his colored fish is simpler in nature because of the stand against enemies.

De erfelijkheidswet van Mendel onder een eenvoudige noemer gebracht, zegt hierover dat een  turquoise discus, die met een groene wildvang wordt gepaard, jonge dieren met beide erfelijke eigenschappen oplevert, welke echter het normale dominante van de wildvorm vertonen. Daar de jonge dieren beide erfelijke eigenschappen bezitten, zijn de nakomelingen er van voor vijftig percent  gemengd erfelijk, 25 procent zuiver erfelijke turquoise, en 25 procent zuiver erfelijke groene discus. 

The heredity of Mendel brought to a simple denominator, says that a turquoise discus, with a green wild caught is paired with both young animals which hereditary traits, which, however, exhibit the normal dominance of the wild type. Since the young animals possess both hereditary characteristics, are the offspring of mixed for fifty percent heritable, 25 percent pure hereditary turquoise, and 25 percent pure hereditary green discus.

25 procent der kleinkinderen van ons eerste kweekstel hebben nu de zuivere, erfelijke turquoise eigenschappen, de resterende 75 procent zien er uit als de eerste groene wildvang. Met de zuivere  turquoise discusvissen kan nu door inteelt deze kleureigenschap worden geconsolideerd. Natuurlijk spelen waterkwaliteit, gedrag en de gezondheidstoestand van de vissen een rol, wat de kleur betreft,maar dit heeft niet zo'n uitwerkingen op de erfelijkheid. Eveneens is het onmogelijk dat vissen die met kleurvoer werden behandeld, deze kleur op de 1 of andere manier kunnen vererven. 

25 percent of the grandchildren of our first breeding pair now have the pure turquoise hereditary properties, look the remaining 75 per cent as the first green wild caught. With the pure turquoise discus fish can now be consolidated this color feature. Inbreeding Natural water play, behavior and health of the fish involved, be color, but this does not have such effects on heredity. It is also possible that fish that were treated with food color, this color can be inherited. 1 or in the other way 

Ook  misvormingen,littekens door het transport, beschadigingen aan het oog door verkeerd transport  zijn  niet erfelijk. Ook de door groeistoornissen ontstane defecten horen niet tot de erfelijke eigenschappen. Fouten die bij de verzorging ontstaan spelen voor de erfelijkheid geen rol. In de aquaristische literatuur bestaan uitvoerige wetenschappelijke werken over de erfelijkheidsleer, die echter meestal zeer moeilijk te begrijpen en niet gemakkelijk te lezen zijn. 

Also deformities, scars by transport damage to the eye due to improper transport are not hereditary. The growth disorders caused by defects do not belong to the hereditary characteristics. Errors that arise when caring for heredity play a role. Include detailed scholarly works on genetics, which are usually very difficult to understand and not easy to read. Aquarist in the Epistles

Veel discus kwekers, die bepaalde variëteiten kweken en daarbij inteelt toepassen, hebben problemen  dat de dieren vooral in de grootte achteruitgaan. Bij het kweken van een bepaalde lijn, worden dierenvan met elkaar verwant zijnde discuslijnen met elkaar gepaard. Wanneer het nu lukt, lijnen met elkaar te kruisen waarvan de verre voorouders in de eerste graad met elkaar verwant waren, kunnen waardevolle kenmerken van beide lijnen geconserveerd en versterkt worden Inteelt brengt bepaalde gevaren met zich mee. Indien vissen uit twee verschillende inteelt stammen met elkaar worden gekruist, waarbij minstens zeven generaties lang inteelt werd toegepast, levert dit grote, mooie ensensationele discus nakomelingen op. Helaas zullen deze vissen de door het kweken verkregen eigenschappen niet aan de jongen verder geven. In vergelijking tot de ouders zijn de jongen minder in kwaliteit. Deze methode berust op de uitbundige groei van bastaardvormen. Deze heterosist levert wel grote discus op, maar de schoonheid gaat daarbij verloren. 

Many discus breeders that certain varieties grow whilst applying inbreeding , have problems that the animals deteriorate especially in size . When growing of a given line , are related to each other dierenvan discus lines being coupled with each other . If it works now , to cross whose ancestors were related in the first degree with each other , lines with each other valuable characteristics of both lines preserved and strengthened Inbreeding carries certain dangers . If fish from two different inbred strains are crossed , which was applied at least seven generations of inbreeding together this makes great , beautiful ensensationele discus offspring . Unfortunately, however, these fish do not give the properties are obtained by culturing in the servant . Compared to the boy 's parents are less in quality. This method relies on the exuberant growth of hybrid forms . This straight hisses does produce large discus , but the beauty is lost.

 

 

Om bepaalde schoonheidseigenschappen bij het kweken vast te leggen, is het noodzakelijk met twee nauw aan elkaar verwante stammen te beginnen, waarvan de kruisingen zeer goede resultaten opleveren. De kinderen uit deze met elkaar gekruiste koppels kunnen dan gedurende meerdere generaties met succes onderling worden gekruist. Dit betekent voor de praktijk dat de discus A uit de eerste stam met de discus B uit de tweede stam wordt gepaard. De kinderen uit deze kruising AB kunnen onderling worden gepaard. Dit betekent dat broers en zusters met elkaar worden gekruist. Dus zoon van A en B met zijn zus van A en B. Deze inteelt generaties leveren constante en bevredigende resultaten op. Wanneer de discus kweker deze regels opvolgt, heeft hij vele jaren een mooie en robuuste discusstam in zijn installatie. De dieren lijken erg veel op elkaar en zo zal het gemakkelijk zijn, uit deze stabiele stam discusvissen te verkopen. Deze hybride kweek levert zeer zuivere stammen op met vissen die erg veel op elkaar lijken. Het doel van de serieuze kweker is hiermee bereikt

For when growing capture certain beauty properties it is necessary to start with two , whose intersections yield very good results . Closely related strains The children of these crossed with each other couples can then be cross-bred. Successfully for several generations This means in practice that the discus A from the first set with the second disc from the B strain is associated . The children from this cross AB can be paired . Mutually This means that siblings are crossed with each other. So son of A and B with his sister A and B. These inbred generations provide constant and satisfactory results. When the discus breeder follow these rules , he has many years a beautiful and robust discus strain in his installation . The animals are very similar to each other and so it will be easy from this stable strain to sell . Discus fish This hybrid breeding produces very pure strains with fish that are very much alike . The purpose of the serious grower is reached in this way

De vissen staan rustig bij de afzetvaas. Af en toe loopt er een lichte siddering door het lichaam. Vooral in de kopstreek is dit sidderen goed te zien. De vissen trillen met de vinnen en zwemmen op elkaar toe. Ook een licht elkaar toeknikken kan worden vastgesteld. Meermaals zwemt het vrouwtje nu naar de vaas van aardewerk en schijnt af te zetten. Maar zover is het nog niet. Steeds weer wordt door de beide partners het afzet substraat gepoetst. De vissen zuigen vuil van de vaas, door er krachtig tegen te duwen. Dit schoon maken is een zeker teken voor het spoedig afzetten. 

The fish are quiet in the marketing vase. Occasionally, there is a slight tremor through the body. Especially in this kopstreek tremble to see. The vibrating fish with fins and swim on each other. Even a slight nod each can be determined. Several times the female swims now the vase pottery and seems to turn off. But we are not there yet. Is cleaned by both partners spawning substrate again and again. The fish sucking dirt from the vase, by pushing it vigorously. At Clean this is a sure sign to drop soon.

Bij het vrouwtje wordt nu de legbuis zichtbaar. Deze legbuis steekt ongeveer 3 tot4 mmuit het lichaam. De geslachtspapil van het mannetje is korter en loopt spits toe. Steeds weer begint het vrouwtje met het op proef afzetten. Het mannetje moet nu geïnteresseerd klaarstaan. Daarom moeten er nu ook afscheidingen met de andere aquaria voorhanden zijn, op dat de dieren niet worden afgeleid. Vanzelfsprekend mag nu ook niet plotseling het licht door de automatische installatie uitgaan. 

In the female the ovipositor is now visible. This ovipositor protrudes about 3 tot4 mmuit the body. The geslachtspapil of the male is shorter and tapered. Again and again, the female begins to deposit on trial. The male should now be ready interested. Therefore, there is now secretions with other aquariums available, that the animals are not distracted. Obviously can not now suddenly the light going through the automatic installation.

Anders zou het afzetten worden onderbroken. Na de voorbereidingen, die een hele dag kunnen duren,begint het eigenlijke afzetten. Discusvissen zetten bij voorkeur in de avond uren af. Het vrouwtje  zwemt van onderen naar boven over de afzet plaats en legt het ene ei naast het andere, in snoeren van gemiddeld 10 tot 20 eitjes. De gemiddelde grootte van het legsel bedraagt 200 eitjes. Goede legsels tellen ongeveer 300 eitjes en top dieren brengen het op 400 tot 500 eitjes. 

Otherwise, it would be interrupted. The deposition After the preparations, which can last a whole day, the actual deposition begins. Discus Fish set preferably in the evening hours off. The female swims from bottom to top on the sales place and lays one egg next to the other, leads to an average of 10 to 20 eggs. The average size of the eggs is 200 eggs. Good clutches count about 300 eggs and top animals bring the 400 to 500 eggs.

Telkens na het  afzetten maakt het vrouwtje plaats voor het mannetje, opdat deze de eitjes meteen kan bevruchten. Nu mag er in de kweekbak geen snelle stroming zijn. De filter snelheid dient te worden verminderd. 

Each time after spawning, the female gives way to the male, so that it can fertilize the eggs. Immediately Now there should be no rapid flow in the propagator. The filter rate should be reduced.

Het afzetten van de eitjes duurt ongeveer 1 uur. Hierbij kan men de dieren gadeslaan, maar ze mogen niet worden gestoord. 

Hierbij kan het geslacht worden bepaald, want af en toe blijken vermeende wijfjes mannetjes te zijn. 

Belangrijk is ook om te zien, of de dieren goed bij elkaar passen. Hoe beter een discus stel bij elkaar past, hoe betere kansen hebben de jongen te overleven. 

Wanneer de jongen steeds tussen het huidsecreet van beide ouderdieren kunnen kiezen, hebben ze altijd een volle buik en groeien in de eerste dagen vlugger. 

The deposition of the eggs takes about one hour. Here one can observe the animals, but they should not be disturbed.

This may be gender specific, because occasionally alleged females appear to be males.

It is also important to see whether the animals fit together. The better a discus pair fit together, the better chances of surviving the boy.

When the boy still between the skin secretions of both parents to choose, they always have a full belly and grow in the first few days faster.

Na het leggen van de eitjes staan de ouderdieren voor het legsel en bewaaieren met de buikvinnen de eitjes. Harmoniërende partners wisselen elkaar daarbij regelmatig af. Wanneer er nu al strijd tussen de ouders ontstaat, kan de situatie kritiek worden. Indien de gevechten erger worden, eten de ouders graag als gevolg hiervan de eitjes op. Ook het wegpakken van een dier helpt dan niet altijd. Prompt begint het achtergebleven dier de eitjes alleen op te eten. Maar ook 1 dier kan de jongen groot brengen.

After laying the eggs are the parents of the clutch and the ventral fins bewaaieren the eggs. Discordant partners alternate taking regularly. If there is already conflict arises between the parents, the situation can become critical. If the fighting gets worse, the parents like to eat as a result of the eggs. Also the lift off of an animal than does not always help. Prompt starts the remaining animals only eat the eggs. But one animal can bring the youngsters.

Genetics for discus breeders .


About genetics and the implications for breeding discus fish discus let the fans barely move his thoughts .

When located in the tank or in the culture system is a torque , marketing and boy harmonious rears , rejoices every owner .

He would come up with the idea to separate , only for the sake of genetics . These fish apart Never

Certainly this is the hobby culture not necessary . But should be here , that the results of the nakweken be understood . Present at least as much knowledge of genetics

In the breeding of pets and domestic animals is the human use of the knowledge of the

heredity and breeding rules on certain characteristics . Thus, the longer and leaner pigs bred . As Japanese breeders have for several years to almost boneless carp consumption .

For example, can also affect discus breeders by the application of the rules of heredity their fish.

The genetic properties are stored in the chromosomes.

In the germplasm are all traits of the parents present. However, there are dominant and recessive traits . The dominant features persevere and dominate over the recessive characteristics , which, however, continue to be saved. In fish, it is desired by our reference , such as the intensive turquoise color , not dominant , for his colored fish is simpler in nature because of the stand against enemies .

The heredity of Mendel brought to a simple denominator , says that a turquoise discus, with a green wild caught is paired with both young animals which hereditary traits , which, however, exhibit the normal dominance of the wild type. Since the young animals possess both hereditary characteristics , are the offspring of mixed for fifty percent heritable, 25 percent pure hereditary turquoise , and 25 percent pure hereditary green discus .

25 percent of the grandchildren of our first breeding pair now have the pure turquoise hereditary properties , look the remaining 75 per cent as the first green wild caught . With the pure turquoise discus fish can now be consolidated this color feature . Inbreeding Natural water play , behavior and health of the fish involved , be color , but this does not have such effects on heredity . It is also possible that fish that were treated with food color , this color can be inherited . 1 or in the other way

Also deformities , scars by transport damage to the eye due to improper transport are not hereditary . The growth disorders caused by defects do not belong to the hereditary characteristics. Errors that arise when caring for heredity play a role . Include detailed scholarly works on genetics , which are usually very difficult to understand and not easy to read. Aquarist in the Epistles

Many discus breeders that certain varieties grow whilst applying inbreeding , have problems that the animals deteriorate especially in size . When growing of a given line , are related to each other dierenvan discus lines being coupled with each other . If it works now , to cross whose ancestors were related in the first degree with each other , lines with each other valuable characteristics of both lines preserved and strengthened Inbreeding carries certain dangers . If fish from two different inbred strains are crossed , which was applied at least seven generations of inbreeding together this makes great , beautiful ensensationele discus offspring . Unfortunately, however, these fish do not give the properties are obtained by culturing in the servant . Compared to the boy 's parents are less in quality. This method relies on the exuberant growth of hybrid forms . This straight hisses does produce large discus , but the beauty is lost.

For when growing capture certain beauty properties it is necessary to start with two , whose intersections yield very good results . Closely related strains The children of these crossed with each other couples can then be cross-bred. Successfully for several generations This means in practice that the discus A from the first set with the second disc from the B strain is associated . The children from this cross AB can be paired . Mutually This means that siblings are crossed with each other. So son of A and B with his sister A and B. These inbred generations provide constant and satisfactory results. When the discus breeder follow these rules , he has many years a beautiful and robust discus strain in his installation . The animals are very similar to each other and so it will be easy from this stable strain to sell . Discus fish This hybrid breeding produces very pure strains with fish that are very much alike . The purpose of the serious grower is reached in this way

The fish are quiet in the marketing vase . Occasionally, there is a slight tremor through the body . Especially in this kopstreek tremble to see. The vibrating fish with fins and swim on each other . Even a slight nod each can be determined . Several times the female swims now the vase pottery and seems to turn off. But we are not there yet. Is cleaned by both partners spawning substrate again and again. The fish sucking dirt from the vase , by pushing it vigorously . At Clean this is a sure sign to drop soon .

In the female the ovipositor is now visible. This ovipositor protrudes about 3 tot4 mmuit the body . The geslachtspapil of the male is shorter and tapered . Again and again, the female begins to deposit on trial . The male should now be ready interested . Therefore, there is now secretions with other aquariums available, that the animals are not distracted. Obviously can not now suddenly the light going through the automatic installation .

Otherwise, it would be interrupted. The deposition After the preparations , which can last a whole day , the actual deposition begins. Discus Fish set preferably in the evening hours off . The female swims from bottom to top on the sales place and lays one egg next to the other , leads to an average of 10 to 20 eggs . The average size of the eggs is 200 eggs . Good clutches count about 300 eggs and top animals bring the 400 to 500 eggs .

Each time after spawning , the female gives way to the male , so that it can fertilize the eggs. Immediately Now there should be no rapid flow in the propagator . The filter rate should be reduced.

The deposition of the eggs takes about one hour. Here one can observe the animals , but they should not be disturbed .

This may be gender specific , because occasionally alleged females appear to be males.

It is also important to see whether the animals fit together . The better a discus pair fit together , the better chances of surviving the boy.

When the boy still between the skin secretions of both parents to choose , they always have a full belly and grow in the first few days faster .

After laying the eggs are the parents of the clutch and the ventral fins bewaaieren the eggs . Discordant partners alternate taking regularly . If there is already conflict arises between the parents , the situation can become critical. If the fighting gets worse , the parents like to eat as a result of the eggs . Also the lift off of an animal than does not always help . Prompt starts the remaining animals only eat the eggs . But one animal can bring the youngsters.


 

 .